Informacja o zmianie nazwy Spółki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 stycznia 2017 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 43, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w  Katowicach,   Wydział    VIII    Gospodarczy   Krajowego  Rejestru    Sądowego  do rejestru   przedsiębiorców   pod   numerem  KRS: 0000216608,   NIP: 644 001 13 82, REGON: 270 544 618, z kapitałem zakładowym 230.318.090,00 zł w całości wpłaconym, zmieniła nazwę na Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna.

 

 

 

Zmiana nazwy nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych już umów. Z tych względów wszelkie umowy dotychczas zawarte przez Spółkę zachowują swoją ważność i nie wymagają odrębnego aneksowania.

Dane teleadresowe Spółki, tj. adres, numery telefonów, numer KRS, NIP, REGON oraz numery kont bankowych nie ulegają zmianie.

Zmiana nazwy Spółki nie powoduje także żadnych modyfikacji w zakresie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych umów

Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej, w tym druki do pobrania  będą na bieżąco aktualizowane.


POSIADAMY I UCZESTNICZYMY W:

2014goldpl_h.png.jpgDYPLOM.jpgGazele_2012_RGB.pngfirma_roku.pngilac.pnglogo_iss-ewatus_rgb.jpgpca.png