Nieczystości ciekłe - komunikat

Ważny komunikat dotyczący nieczystości ciekłych wraz z zapisami uchwały i procedurą uzyskania zezwolenia

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE - WAŻNY KOMUNIKAT

file extension pdf I. Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wg ustawy
file extension pdf I.1 Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
word icon I.2 Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 file extension pdf II. Interpretacja   Departamentu Mieszkalnictwa  w  Ministerstwie  Infrastruktury  i  Rozwoju w sprawie sposobu  postępowania z osadami ściekowymi z przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących  przepisów  ochrony środowiska
   
file extension pdf 1.Treść komunikatu
   
   


      
DOKUMENTY DO POBRANIA

word icon 2.FORMULARZ 1
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  W CELU KONTROLI CZĘSTOTLIWOŚCI ICH OPRÓŻNIANIA ORAZ W CELU OPRACOWANIA PLANU ROZWOJU SIECI KANALIZACYJNEJ
word icon 3.FORMULARZ 2
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CELU KONTROLI CZĘSTOTLIWOŚCI I SPOSOBU POZBYWANIA SIĘ KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ W CELU OPRACOWANIA PLANU ROZWOJU SIECI KANALIZACYJNEJ
   


 
DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

file extension pdf 4. UCHWAŁA NR 800/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca
file extension pdf 4.1 UCHWAŁA NR 107/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca
file extension pdf 5. UCHWAŁA NR 353/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Sosnowieckim Wodociągom Spółka Akcyjna obowiązkowego zadania własnego gminy i upoważnienia Zarządu Spółki Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
file extension pdf 6. UCHWAŁA NR 697/LV/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 353/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna obowiązkowego zadania własnego gminy i upoważnienia Zarządu Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
file extension pdf 7. ZARZĄDZENIE NR 954 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 11 października 2016 r.
file extension pdf 8. EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (stan w dniu 26.06.2020r.)
file extension pdf 9. USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
file extension pdf 10. UCHWAŁA NR 354/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy Sosnowiec
file extension pdf 11. UCHWAŁA NR 401/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
file extension pdf 12.UCHWAŁA NR 460/XXIX/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 401/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
file extension pdf 13. UCHWAŁA NR V/26/35/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sosnowiec
file extension pdf 14. Uchwała Nr 322/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Aglomeracji Sosnowiec (do pobrania 20 MB)
file extension pdf 15. Mapa Aglomeracji Sosnowiec (do pobrania 19,5 MB)