Komunikat dla potencjalnych wykonawców

W związku z planowanym wprowadzeniem w życie od dnia 13 września 2021 roku nowych regulacji z zakresu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna, informuję poniżej o najważniejszych zmianach z punktu widzenia potencjalnych wykonawców:

I. Podział zamówień i zakres nowych regulacji

1. Zamówienia podzielono na stosowne kategorie, tj.:

1) KATEGORIĘ 1 – odnoszącą się do grupy wydatków, których wartość jest mniejsza niż 10 000 złotych;
2) KATEGORIĘ 2 – odnoszącą się do grupy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 10 000 złotych lecz jest mniejsza niż 130 000 złotych;
3) KATEGORIĘ 3 – odnoszącą się do grupy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 złotych lecz jest mniejsza niż progi unijne, w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawy Pzp”;
4) KATEGORIĘ 4 – odnoszącą się do grupy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Zamówienia z:

1) KATEGORII 1 wyłączone zostały spod reżimu udzielania zamówień;
2) KATEGORII 2 uregulowano w ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĘCEJ 10 000 ZŁOTYCH LECZ MNIEJSZEJ NIŻ 130 000 ZŁOTYCH, OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 13 WRZEŚNIA 2021 ROKU;
3) KATEGORII 3, unormowano w REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĘCEJ 130 000 ZŁOTYCH, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 13 WRZEŚNIA 2021 ROKU;
4) KATEGORII 4 reguluje ustawa Pzp, w szczególności jej Dział V (zamówienia sektorowe).

 

II. Informacja o ogłoszonych zamówieniach (dotyczy zamówień z KATEGORII 2 i 3)

1. Postępowania o udzielenie zamówienia z KATEGORII 2 (tryb podstawowy) wszczynane będą poprzez:

1) Udostępnienie zapytania ofertowego na stronie internetowej postępowania, tj. podstronie wyodrębnionej dla każdego z zamówień, ze strony internetowej zamawiającego albo
2) Przekazanie zapytania ofertowego co najmniej trzem potencjalnym wykonawcom, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.

2. Postępowania o udzielenie zamówienia z KATEGORII 3 (sektorowy przetarg nieograniczony) wszczynane będą przez zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniu na elektronicznej, bezpłatnej Platformie zakupowej, pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi
 

III. Komunikacja elektroniczna (dotyczy zamówień z KATEGORII 3)

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w regulaminie, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy elektronicznej, o której mowa w pkt II.2., dalej „Platformy”; zamawiający określi w SWZ szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pomocą Platformy.

2. Ofertę oraz oświadczenie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu lub spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, trzeba  będzie złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; w związku z powyższym wykonawcy, którzy będą chcieli od 13 września 2021 roku skutecznie składać oferty za pośrednictwem Platformy, zobowiązani będą posiadać podpis kwalifikowany, profil zaufany lub podpis osobisty (e-dowód); zaleca się założenie bezpłatnego konta na Platformie.

IV. Wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością negocjacji, bądź dogrywki cenowej (oferty dodatkowe)

1. Co do zasady, wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia z KATEGORII 3 dokonywany będzie w tzw. procedurze odwróconej, tj. najpierw dokonane zostanie badanie i ocena ofert, a następnie dokonanie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wybór oferty będzie można poprzedzić:

  1. przeprowadzeniem negocjacji cenowych z jednym wykonawcą, w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, bądź jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia;
  2. zaproszeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli w terminie określonym przez zamawiającego, w przypadku gdy najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia.