Zabezpieczenie instalacji w okresie zimowym

W związku z okresem zimowym oraz prognozowanym spadkiem temperatur, zwracamy się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Sosnowca o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, w szczególności:

- odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.

- ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,

- zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe).

- oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych ze śniegu.

Ponadto prosimy wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych o nieparkowanie w miejscach, w których usytuowane jest uzbrojenie sieci wodno-kanalizacyjnej jak: zasuwy, hydranty i pokrywy włazowe studni wodociągowych i kanalizacyjnych. Brak dostępu do wyżej wymienionego uzbrojenia uniemożliwia prowadzenie robót na sieci wod.-kan.