Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza
Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna za dwa lata obrotowe trwające od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Badanie rocznych sprawozdań finansowych będzie zakończone wydaniem pisemnego sprawozdania o tym, czy sprawozdanie finansowe:

  • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
  • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych,
  • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do podmiotów:

  • których siedziba znajduje się w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Sosnowieckich Wodociągów SA oraz
  • które w ostatnich trzech latach do chwili ukazania się ogłoszenia przeprowadziły audyt w co najmniej trzech przedsiębiorstwach z branży wodociągowo - kanalizacyjnej, cieplnej lub energetycznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

1. przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Zarządowi i Radzie Nadzorczej w terminie odpowiednio do 24.03.2023 r. (za 2022 rok) i do 22.03.2024 r. (za 2023 rok),

2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego powinno zawierać ocenę prawidłowości:

-        ustalenia przychodów w podziale na stanowiące przychód podatkowy i niestanowiące przychodu podatkowego,

-        ustalenia kosztów w podziale na stanowiące koszty uzyskania przychodów i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,

-        ustalenia podstawy opodatkowania i wysokość należnego podatku zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. uczestniczenie biegłego rewidenta - na zgłoszone żądanie - w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników,

4. przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu intencyjnego informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,

5. zachowanie w tajemnicy faktów, okoliczności i wszelkich informacji poznanych w związku z wykonywaniem badania sprawozdania finansowego pod rygorem skutku prawnego.

Oferty na badanie sprawozdania finansowego należy przesłać, bądź dostarczyć w drodze bezpośredniej do siedziby Spółki, tj. do sekretariatu Sosnowieckich Wodociągów SA przy ul. Ostrogórskiej 43 w Sosnowcu (lok. nr 69 na I piętrze) czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, do dnia 30.06.2022 r., do godz. 15:00. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją na kopercie "Oferta na badanie sprawozdania finansowego Sosnowieckich Wodociągów SA”.

Oferta powinna zawierać:

1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON Oferenta,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3. aktualny wydruk poświadczający wpis na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego,

4. oświadczenie Oferenta oraz członków zespołu wykonujących badanie o spełnianiu wymogów niezależności określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.     

5. oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania badania sprawozdania w wymaganych terminach realizacji,

6. oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia, odrębnie za badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok i 2023 rok, cena powinna uwzględniać wszystkie składniki, a w szczególności:

-        badanie sprawozdania finansowego,

-        sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego,

-        dojazdy,

-        zakwaterowanie,

-        wyżywienie, itp.

7. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
8. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
9. wykaz doświadczenia tj. wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
10. co najmniej 3 dokumenty  potwierdzające należyte wykonanie usług audytu w przedsiębiorstwach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej lub cieplnej, podpisane przez Zleceniodawcę tych usług wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją. Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Sosnowieckich Wodociągów  SA w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty występujące wspólnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) należy załączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  
Z firmą audytorską, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.