Akty prawne

file extension pdf Uchwała nr 241/XII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 11 lipca 2019 w sprawie regulaminu
file extension pdf Uchwała nr 781/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
file extension pdf Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2020 poz. 2028)
file extension pdf Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. z dnia 28 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757).
file extension pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
file extension pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r. 
file extension pdf Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019 z dnia 28 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 479). 
file extension pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 70). 
file extension pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 9 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 510).