Zamówienia publiczne

 

folderZAMÓWIENIA WEDŁUG USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług i 5 350 000 euro dla robót budowlanych


folderZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO REALIZOWANE NA PODSTAWIE REGULAMINU SEKTOROWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO DO DNIA 12 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro lecz nie przekracza wyrażonych w złotych kwot określonych w przepisach wydanych na podsta-wie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r.


folderZAMÓWIENIA WEDŁUG REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 złotych lecz jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych


folderZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO REALIZOWANE NA PODSTAWIE REGULAMINU SEKTOROWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO DO DNIA 12 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 10 000 zł lecz nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


folderZAMÓWIENIA WEDŁUG ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza 10 000 złotych lecz jest mniejsza niż 130 000 złotych


folderREGULACJE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych